Reglement

Reglement van de Stichting Kühlkamp Koren Festival

1. De Stichting Kühlkamp Koren Festival organiseert elk kalenderjaar een korenfestival in de gemeente Losser.
2. De locatie is het Openluchttheater Brilmansdennen, gelegen aan de Gildehauserweg.
3. Het Kühlkamp Koren Festival wordt georganiseerd uiterlijk 3 weken na de zomerschoolvakantie (regio Noord)
4. De Stichting Kühlkamp Koren Festival verplicht zich te zorgen voor de aanwezigheid van een goede en ook gestemde piano.
5. De Stichting Kühlkamp Koren Festival draagt zorg voor een goede geluidsinstallatie.
6. Deelname van koren geschiedt uitsluitend op uitnodiging. Deze uitnodiging vindt elk jaar opnieuw plaats.
7. Koren die zich zonder uitnodiging aanmelden, worden op de lijst van uit te nodigen koren geplaatst, maar zij kunnen daar geen recht van uitnodiging aan ontlenen.
8. Het uiteindelijke aantal deelnemende koren bedraagt 8 en alleen als de tijdsindeling dat toelaat maximaal 9.
9. Deelnemende koorleden hebben vrij toegang tot het korenfestival.
10. Deelnemende koorleden ontvangen ieder één consumptiebon, te besteden in het ‘Tukkershoes’, voorafgaand aan het optreden.
11. Indien een koor gebruikt maakt van eigen instrumentale begeleiding, dan is dat koor verplicht deze instrumenten ’s ochtends tussen 12.00 uur en 13.00 uur op de bühne te installeren, tenzij anders is overeengekomen met de organisatie van het festival.
12. Elk koor krijgt de gelegenheid in te zingen in het zgn. ‘Tukkershoes’, gelegen aan de parkeerplaats van het zwembad Brilmansdennen aan de Sportlaan. De tijd van inzingen is beperkt tot 20 minuten en kan plaatsvinden indien dat op het aanmeldingsformulier is aangegeven.
13. De duur van het optreden is beperkt tot 20 minuten. Bij voorkeur wordt gevraagd een representatieve selectie uit het repertoire ten gehore te brengen.
14. Elk deelnemend koor ontvangt een tijdschema van inzingen en optreden. Deelnemende koren verplichten zich het tijdschema van optreden in acht te nemen. Inzingen is vrijblijvend.
15. De presentatie van de diverse optredens is in handen van de organisatie, tenzij anders is overeengekomen.
16. Deelname aan het Kühlkamp Koren Festival is voor de uitgenodigde koren vrij van deelname en/of inschrijvingskosten.
Daarentegen wordt ook geen deelnamevergoeding verstrekt, mede omdat het Kühlkamp koren Festival voor de koren is bedoeld om zich aan het publiek en aan andere deelnemende koren te presenteren.

 

Daar waar in dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.